VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly (platné od 12.10.2021)

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí doručení žádosti o řidičské oprávnění spolu se zdravotním posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ne starším 3.měsíců, osobní účast žadatele na zahájení kurzu.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli přístup k plánovacímu kalendáři. Poskytnout teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění. Autoškola po ukončení výuky a výcviku  předvede žadatele k  závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku probíhá v souladu s prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb. viz  konzultační  úřední hodiny autoškoly.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Do  autoškoly může být přijat  k výuce a praktickému  výcviku  ten, kdo:

  • podá podepsanou písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem  a to podpisem jeho zákonného zástupce v příslušné kolonce
  • zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona a doložit zdravotní posudek
  • ke dni ukončení výuky a výcviku musí dosáhnout věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny  podle  zákona  
  • uchazeč o řidičské oprávnění musí být způsobilý k právním úkonům
  • má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že na území České republiky studuje – připravuje se na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • zástupce autoškoly s přijetím konkrétní osoby souhlasí

2. Cena za kurz                                            

Výše kurzovného pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění, výuky výcviku jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn na stránkách . Garantovaná cena výuky a výcviku je 6 měsíců od zahájení kurzu. Jestliže kurz trvá déle než 6 měsíců bude požadován po žadateli doplatek dle aktuálního ceníku.  

Při nástupu do kurzu,  je  žadatel povinen složit zálohu na účet autoškoly v minimální částce 5000 Kč. Záloha je součástí ceny kurzu a slouží k potvrzení vážného zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku. Okamžikem  složení zálohy je  žadateli  rezervováno místo v kurzu a při nejbližší možné příležitosti mu bude předána tzv. „průkazka“, do které učitel nebo instruktor zaznamenává účast na výcviku a kterou je žadatel povinen předkládat při každé hodině výcviku. Do doby než bude záloha uhrazena, není možné zahájit výuku. Po výuce následuje praktický výcvik.

Průkaz je veden pod evidenčním číslem a nahrazuje při výcviku v autoškole řidičský průkaz, za jeho znehodnocení, zničení nebo ztrátu je uchazeč odpovědný.  

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo formou splátek, přičemž nejnižší možná částka splátky je 5000 Kč. Kurzovné lze hradit bezhotovostně a to vložením nebo převodem na účet vedený u Kb - č.ú 123-1511930247/0100. Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a variabilní symbol v podobě data narození ve formátu DDMMRRRR . Nebo do popisu platby Jméno příjmení a datum narození.

Žadateli bude  umožněno absolvovat  praktické jízdy po uhrazení ceny  za autoškolu, v případě splátek, po uhrazení první splátky ve výši 5000,- Kč.

Kurzovné v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději týden před  závěrečnou  zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nevydat přihlášku se zdravotním posudkem žadateli a nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své finanční  splatné závazky vůči autoškole.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy doručeno v písemné podobě, nebo emailem či sms zprávou. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení  odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky v sazbě 500,-Kč za vyučovací hodinu ke kterým se připočítává částka 3000,- Kč jako kompenzace za předpokládaný zisk. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Po vzájemném vyúčtování, na požádání autoškola žadateli v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výuku a výcvik a nebo nepokračovat v již zahájené výuce a výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku opakovaně porušuje pokyny instruktora nebo učitele, které se vztahují k řízení vozidla a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostaví na objednanou hodinu praktického výcviku.

Žadateli, kterému byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů vynaložených na doposud provedený výcvik v sazbě 500,-Kč za vyučovací hodinu  a  dále na smluvní poplatek v částce 3000,- Kč, jako kompenzace za předpokládaný ušlý zisk .  Smluvní poplatek zahrnuje  administrativní úkony spojené s ukončením kurzu a vydáním písemných podkladů o ukončení kurzu, za poskytnutí učebních materiálů, za ztrátu či nevrácení průkazu žadatele.

Poplatek je splatný nejpozději v den převzetí písemných podkladů. Uchazeči o řidičské oprávnění budou písemné podklady  týkající se jeho osoby  vydány, po vzájemném finančním vypořádání. 

6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u autoškoly žádnou další cvičnou jízdu a neuskutečnil ji, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia a považuje se za ukončení výcviku podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

7. Cvičné jízdy, kondiční jízdy, výuka a konzultace

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel s autoškolou  ( učitelem, instruktorem ) výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny. Vyučovací hodiny nad rámec základního výcviku jsou účtovány částkou 500.-Kč za  každou započatou vyučovací  hodinu.

Před zahájením cvičné jízdy je učitel nebo instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u autoškoly nebo učitele, instruktora,  podle domluveného způsobu.  Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS.  Žadatel se zavazuje za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele, uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 200 Kč za vyučovací hodinu , která slouží k pokrytí nákladů za ušlou mzdu pracovníka autoškoly a je splatná před zahájením další následující jízdy.

Žadatel i instruktor jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se některá ze stran  nemůže, např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor  povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel nebo zástupce autoškoly dostaví se zpožděním, je smluvená jízda krácena o dané zpoždění, pokud se žadatel se zástupci autoškoly nedomluví jinak . Podle časových možností.

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat autoškolu telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany autoškoly. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly. Zmeškaný čas jízdy zaviněný zástupcem autoškoly bude nahrazen bezplatnou výcvikovou lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních pravidel vyloučena, např. požitím alkoholu, návykové látky, úrazem, vážnou nemocí, apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nebo neuposlechnutím ústních  pokynů zástupce autoškoly ve výcviku a řízení, nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu a způsobenou škodu uhradit dle vyčíslení autoškoly.

8. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. a po uhrazení  všech  finančních závazků vůči autoškole. Termíny zkoušek přiděluje autoškole příslušný úřad s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. 

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se telefonicky, sms, emailem nebo osobně,  nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky učiteli, instruktorovi nebo v autoškole.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí smluvní pokuty. Pokuta je splatná ihned, nejpozději však před  další zkouškou.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu. U žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po absolvování základního výcviku,  nezakládá předpoklad  úspěšného složení zkoušky,  a žadatel neučinil kroky ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňovací kondiční jízdou  nebo  konzultací.

V případě, že by byla zkouška zmařena pro poruchu vozidla, onemocnění učitele nebo instruktora, bude žadateli poskytnut termín další zkoušky v náhradním termínu bezplatně.

9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.

10. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo  požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem praktického výcviku spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se dovolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele na jeho náklady.

AUTOŠKOLA  má právo měnit plánovací kalendář a jízdy žadatelů podle potřeb autoškoly, a tyto vyznačit v kalendáři včas, minimálně 3 hodiny před jízdou, v neodkladných případech může jízdy rušit přesouvat a přehazovat těsně před jízdou,  o tom musí telefonicky nebo zprávou sms uvědomit žadatele, kterých se změna týká.

Souhlas se zpracováním údajů od žáků autoškoly

Na rozdíl od jiných oborů, autoškoly a školicí střediska mohou řadu osobních údajů zpracovávat i bez souhlasu žáků, zejména díky ustanovení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost od 25. května 2018.

Článku 6, odst. 1, písmeno c) Nařízení (Zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje). Jelikož má autoškola zákonnou povinnost vést evidenční knihu, třídní knihu a další dokumenty, nepotřebuje např. souhlas se zpracováním jména a data narození. Zároveň žák ani nemůže požadovat výmaz těchto svých osobních údajů ihned po dokončení autoškoly, protože bychom pak nesplnili povinnost archivovat dokumenty po dobu 5 let. 

Podpisem žadatele na žádosti o řidičské oprávnění, vyjadřuje žadatel s těmito všeobecnými podmínkami souhlas.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.